Algemene Voorwaarden voor de huur en opties voor huur.

 

A:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze website,  iedere aanbieding, offerte, reservering en overeenkomst tussen “ De Vrijburcht” / Protestantse Gemeente Heemskerk, hierna te noemen PGH, en een huurder op wie de PGH deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk door de PGH is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met huurder, voor de uitvoering waarvan door huurder derden dienen te worden betrokken.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de gasten, medewerkers van huurder en zijn directie.

B:

Een optie voor huur van 1 of meerdere ruimtes in zalencentrum “De Vrijburcht”  heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij anders is overeengekomen. Indien zich voor het verstrijken van de opzegtermijn een andere gegadigde voor de betreffende datum, tijd, en locatie meldt, zal aan de eerste optienemer worden gevraagd de optie, indien gewenst, in een reservering om te zetten.


C:

Een optie kan tot uiterlijk twee weken voor de datum in een reservering worden omgezet. Indien de optienemer niet tijdig aan “De Vrijburcht” meedeelt de optie in een huurovereenkomst om te willen zetten, heeft “De Vrijburcht”  geen enkele verplichting meer de geopteerde datum of data voor de optienemer te reserveren.


D:

De beheerder behoudt zich het recht voor, ruimten niet ter beschikking te stellen wanneer doel of strekking van de bijeenkomst daartoe aanleiding geeft. Dit kan hij/zij doen zonder opgave van reden.


E:

Voor cateringvoorzieningen geldt dat huurder verplicht is de afgesproken afspraken met de beheerder na te komen.


F:

De huurovereenkomst is van kracht zodra afspraken over de reservering door de beheerder of diens vervanger, van de PGH en de  huurder mondeling of schriftelijk zijn bevestigd.


G:

Teneinde een soepel en correct verloop van de verhuur mogelijk te maken, dienen alle gegevens omtrent de verhuring minimaal 1 week voor aanvang bij de beheerder bekend te zijn. Dit geldt niet voor de borg, die op de dag, voor aanvang van de huurperiode contant moet worden afgerekend.  Na afloop van de huurperiode  zal deze  weer contant aan u worden terug gegeven, bij  een correct verlopen verhuurperiode.


H:

Bij annulering of gedeeltelijke annulering van de huurovereenkomst, om welke reden dan ook, worden onderstaande percentages van de overeengekomen huurprijs gefactureerd:

–          Meer dan 2 maanden voor de datum van verhuur / Geen kosten.

–          Meer dan 3 weken voor de datum van verhuur/ 25 % van de huursom

–          Minder dan 3 weken voor de datum van verhuur/ 50% van de huursom

Voor overeengekomen huur apparatuur en extra personeelskosten:

–          30% van het totale bedrag

Voor overeengekomen caterings afspraken:

–          30% van alle caterings afspraken


I:

Rekeningen ter zake van de zaalhuur, faciliteiten en catering die de huurder is gehouden te voldoen, moeten worden voldaan 14 dagen na factuurdatum. Na totstandkoming van de huurovereenkomst kan de huurder worden verlangd, 14 dagen voor de verhuur datum een bedrag van 30% van de totaal som  vooruit te storten op rekening van de beheerder. Wanneer niet wordt betaald volgens de overeengekomen condities, zijn wettelijk rente, de buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van de huurder.


J:

De huurder verplicht zich te houden aan de geldende voorschriftenbetreffende de veiligheid en de openbare orde. In het gehele gebouw geldt een rookverbod.


K:

De huurder zal de zaal in ordelijke staat achter laten en op de overeengekomen tijdstippen ontruimen. In de verhuurde ruimte mag niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder hiervoor voorafgaande toestemming van de beheerder of diens vervanger. Schade die door of vanwege de huurder of diens gasten aan het gebouw, de inventaris ect wordt toegebracht of door gebruik is ontstaan zal door de beheerder op kosten van de huurder worden hersteld.


L:

De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die op welke wijze dan ook tijdens het verblijf in het gebouw voor de huurder/ bezoeker en/of zijn eigendommen is ontstaan, noch is hij aansprakelijk voor verlies of diefstal van kledingstukken of andere privé goederen van de huurder / of bezoekers tijdens verblijf in het gebouw.


M:

De beheerder of diens vervanger is belast met het toezicht op de naleving van bovengenoemde voorwaarden. Zo nodig kan hij voor de goede orde bepaalde maatregelen nemen en heeft hij te alle tijde het recht tot vrije toegang tot de verhuurde zalen tevens moet de huurder toegang verlenen tot de ruimten aan een ieder voor het goed functioneren van het gebouw, zijn installatie of voorzieningen, aan hen die hiertoe gemachtigd zijn door de beheerder of diens vervanger.


N:

Door de aanvaarding van het gebruik bevestigd de huurder bekend te zijn en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden en daaruit voorvloeiende verplichtingen, en deze in de ruimste zin genomen, stipt te zullen naleven.


O:

Geschillen over ten uitvoer brenging van de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden die daarvan, voor zover toepasselijk, en onlosmakend deel uitmaken, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

terug naar website